Skip to main content
Close
Hide this alert

Following the announcement by the Slovenian Government that all schools will close from Monday, 16th March, the British International School of Ljubljana has taken the decision to close the school premises from Monday 16th March 2020 and move to online learning. Our admissions team remains available to discuss enrolment so please don’t hesitate to contact us.

Zakaj izbrati Britansko mednarodno šolo v Ljubljani?

Ali si predstavljate, da bi se vaš otrok v osnovni šoli učil po temah, kasneje pa bi se omejil le na predmete, ki si jih izbere? Si predstavljate, da bi učitelji izpostavili njegove prednosti in poglabljali znanje na njegovih močnih področjih? Bi verjeli, če bi vam povedali, da takšna šola že obstaja v Ljubljani?

Dobrodošli na krovu Britanske mednarodne šole v Ljubljani!

Britanska mednarodna šola v Ljubljani ponuja mednarodno izobraževanje, ki je zasnovano na angleškem nacionalnem učnem načrtu, šolo pa obiskujejo otroci med 2. in 18. letom starosti. Šola tako združuje vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo, kar je idealno za velike družine, ki imajo lahko tako vse svoje otroke pod eno streho.

Poleg individualiziranega pristopa k učenju bo vaš otrok deležen pristne mednarodne izkušnje s poukom v angleškem jeziku in stik z učenci iz več kot 40 različnih držav. Vrednost kulturne raznolikosti je neprecenljiva za razvoj bogate otrokove osebnosti in svetovljanskega nazora.

V bogatem mednarodnem okolju ni presenetljivo, da mnogim učencem angleščina ni materni jezik. Pri učenju angleščine šola zato nudi intenzivno podporo (EAL-angleščina kot dodatni jezik), ki je vključena v učni načrt in vsem učencem omogoča dosego ciljev učnega načrta.

Kot starš si vedno želiš najboljše za svojega otroka. Najina hči je postala zelo uspešna, odkar se je pridružila BISL-u. Postala je bolj samozavestna, sklenila je veliko novih prijateljstev, njena angleščina pa je že sedaj boljša kot moja! Šolo priporočava drugim družinam, ki iščejo alternativo lokalnemu izobraževalnemu sistemu. To je vsekakor najina najboljša odločitev doslej."

Starši učenca 3. razreda

Akademska odličnost se dosega s sledenjem angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu za osnovno in srednjo šolo. Šola si prizadeva zagotavljati učni načrt, ki učence spodbuja k doseganju najboljših izpitnih rezultatov IGCSE in A level. Učenci so na nedavnih izpitih dosegli izjemne uspehe, ki so bili v svetovnem merilu nadpovprečni.

Poučevanje in učenje v osnovni šoli

(starost otrok 5-11 let oziroma od 1. do 6. razreda)

Na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani je poslanstvo zagotoviti visoko kvalitetno britansko mednarodno izobrazbo z uravnoteženjem tradicije in inovativnosti. Naša strast je ustvarjati pozitivno, varno in negovalno učno okolje, kjer je cenjen vsak posameznik. Učencem omogočamo, da so vsestranski, motivirani in skrbni ljudje in si prizadevamo, da s pomočjo vključujoče in personalizirane izkušnje ustvarimo priložnosti za razvoj ustvarjalnosti, sodelovanja in veščin kritičnega razmišljanja.

Osnovna šola se prične pri 5. letih otrokove starosti in traja do 6. razreda, ko so stari 11 let (1. in 2. razred sta del Key Stage 1, od 3. do 6. razreda pa del Key Stage 2).

V osnovni šoli se učitelji osredotočajo na k učencu usmerjen pristop učenja, kjer se tehnologija uporablja za preoblikovanje in izboljšanje učenja. Ocenjevanje se uporablja kot sredstvo učenja in opolnomočenja, s katerim si učenci sami zastavijo dosegljive a izzivov polne cilje. Majhni razredi omogočajo bolj individualen pristop k učenju. Pedagoški pristopi pomagajo učencem izboljšati določena področja, na primer pri angleškem jeziku, kjer se posebne potrebe podpre s individualiziranimi pristopi. Šola je tudi zavezana k posebnim izzivom, namenjenim osebni rasti učencev, in jim daje priložnost za tveganje, razvoj vztrajnosti in odpornosti. Osebna rast gre namreč z roko v roki s trudom in izzivi.

V osrčju vsega, kar šola počne, so njeni učenci. Vodstvene sposobnosti se v učencih razvijajo že v prvem letu šolanja preko volitev predstavnika v svet učencev, kjer otrok že izraža skupne poglede in interese. Osnovna šola tudi izvoli svoja predstavnika – glavni fant in glavno dekle, ki za obdobje enega leta predstavljata vrednote šole. Spoštovanje in sočutje sta zapisani v poučevanju in učnih strategijah, kjer učence poučujejo, da so odgovorni za svoja dejanja ter spodbujajo pozitivne odzive in vedenje.

Houses

V osnovni šoli so učna področja smiselno in, kadar je to mogoče, integrirana v razširjeno temo, ki bogati učni načrt in vključuje zanimanje učencev. Pristop k učenju, osredotočen na učence, premika fokus poučevanja z učitelja na učenca. Učitelji razvijajo neodvisnost in spodbujajo učence, da prevzamejo odgovornost za svoje učenje. Učencem omogočajo deliti odločitve in se osredotočiti na veščine in prakse, ki omogočajo vseživljenjsko učenje in neodvisno reševanje problemov.

Uporaba tehnologije je vključena v učni načrt. i-Padi in virtualno učno okolje se uporabljajo od 3. razreda naprej, saj preoblikujejo in izboljšajo učenje in učenci s tem razvijejo tehnološko osveščenost in varno uporabo tehnologije.

Ocenjevanje je sestavni del učnega procesa in se uporablja preko različnih ocenjevalnih strategij. Ocenjevanje se izvaja preko zbiranja ocenjevalnih podatkov iz različnih virov, v skladu z najboljšimi praksami po vsem svetu. Ocenjevanje se uporablja za pohvalo tega, kar učenci lahko storijo, ne da bi jih kaznovali za tisto, česar ne zmorejo. Učencev se ne označuje ali javno primerja z napredkom njihovih sošolcev. Namesto tega se ocenjevanje uporablja za obveščanje o poučevanju in za opolnomočenje učencev pri določanju posameznih ciljev.

Po zaključku osnovnošolskega sklopa »Primary school« učenci pri 11. letih napredujejo v srednješolski sklop »Secondary school«, ko so vstopijo v 7. razred.

V čem se srednja šola “Secondary School” razlikuje od slovenske šole?

Poleg temeljne razlike, ki je očitna že na prvi pogled preko same starostne razvrstitve, je drugačen tudi način poučevanja.

Srednja šola je razdeljena v tri sklope. Prvi traja od 7. do 9. razreda (Key Stage 3), sledi drugi sklop, pokriva 10. in 11. razred (Key Stage 4), v katerem učenci opravljajo IGCSE izpite ter tretji sklop, 12. in 13. razred (Sixth Form), kjer opravljajo A-level izpite.

Primerjavo s slovensko srednjo šolo lahko naredimo torej v zadnjih 4-ih letih – od 10. do 13. razreda.

BAM 2585

Prva dva letnika slovenske srednje šole se pokrivata s sklopom Key Stage 4, v katerem učenci opravljajo IGCSE izpite. IGCSE izpiti so trenutno najbolj popularne mednarodne kvalifikacije za 14.–16.-letnike in so kot taki prepoznani pri vseh vodilnih univerzah ter zaposlovalcih po vsem svetu. Učencem predstavljajo mednarodni potni list k napredku in uspehu. Učenci imajo na urniku med osem in deset predmetov. Šest predmetov je obveznih, ostale pa si učenci izberejo s seznama izbirnih predmetov. Ocenjevanje se od predmeta do predmeta rahlo razlikuje. Večinoma se predmeti ocenjujejo preko pisnega izpita, pri nekaterih pa je možno pridobiti delno oceno tudi iz projektnega dela pri predmetu. Večina predmetov ima tudi več kot samo en pisni izpit. Izpiti se izvajajo v maju/juniju in so ocenjeni preko zunanje izpitne komisije (AQA ali pa CAIE-Cambridge Assessment International Education) na sedežu šole, ki ima status izpitnega centra.

BAM 0288

Pogoj za napredovanje in opravljanje A-level izpitov so najmanj tri ocene med A*in C pri IGCSE izpitih ter najmanj ena ocena B pri izbranem A-level predmetu.

Zadnji dve leti se učenci pripravljajo na A-level izpite, ki so trenutno so najbolj popularne mednarodne kvalifikacije za 16–18-letnike in kot take prepoznane pri vseh vodilnih univerzah ter zaposlovalcih po vsem svetu. Temeljijo na aplikaciji znanja in ne na pomnjenju podatkov.

V 12. razredu, ki odgovarja 3. letniku slovenske srednje šole, učenci opravljajo AS-level izpite iz štirih predmetov, v 13. razredu, ki odgovarja slovenskemu 4. letniku, pa opravljajo izpite A2-level iz treh predmetov. Za napredovanje iz AS-level na A2-level morajo pri štirih predmetih doseči oceno med A* in E.

Poleg navedenih predmetov imajo učenci pri pouku še dve uri športne vzgoje na teden ter kot izbirni neobvezni predmet še slovenski jezik. Lahko se vključijo v različne dopolnilne dejavnosti – od programa MEPI do prostovoljstva, razvoja mehkih veščin itd. Vse to pa so vsebine, ki se ne ocenjujejo, temveč so zgolj doprinos celotnemu razvoju osebnosti.

Poleg splošne razlike v šolskem sistemu, ki je opisana zgoraj, obstajajo razlike tudi pri poučevanju predmetov. Na primer, matematika je predstavljena v "spiralnem učnem načrtu", kar pomeni, da se tema algebre izvaja v stopnjah. Najbolj osnovne faze v 7. razredu, te teme pa se ponovno pojavijo na nekoliko višjem nivoju še v 8. razredu ter nato še v 9. razredu, itd. Koncepti se ponovno pregledajo in se v času, ko učenci dozorijo, povečajo tako, da so kognitivno bolj pripravljeni na sprejem in razumevanje težjih vsebin.

Na splošno pa se šola ne osredotoča samo na učenje vsebine temveč spodbuja višji nivo razmišljanja, da se učenci učijo, kako razvijati ideje, reševati težave in poiskati rešitve. Delajo na svojih veščinah sodelovanja preko aktivnosti s skupnim ciljem iskanja rešitve. Skupno konstruktivno delo je velik del modernih delovnih mest in ta veščina je tista, ki ustvarja prednost pred ostalimi.

Za razvoj vodstvenih sposobnosti učenci uporabljajo več načinov, med drugim tudi vodstvene funkcije: Glavni fant, Glavno dekle, Študentski svet in Predstavniki hiš.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani uporablja holistični pristop, s katerim spodbuja neodvisnost in soodvisnost, da lahko učenci razvijejo pobudo z lastništvom svoje izobrazbe, odgovornosti in spoštljivosti mladih ljudi in prispevek k šoli, okolju in nenazadnje uspešnemu bivanju v družbi.